contact

สาขาของเรา

บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำกัด

สำนักงานใหญ่

ที่ตั้ง : อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 02-287-1777

E-mail : info@tcgoldsmith.com

บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำกัด

สาขาทุ่งสง

ที่ตั้ง : 11 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-411-999

E-mail : info@tcgoldsmith.com

ห้างทองไทยเจริญ 1

ที่ตั้ง : 17,19 ถ.ศิลปอนุสรณ์ ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-420-903 ถึง 904

ห้างทองไทยเจริญ 2

ที่ตั้ง : 4-6 ถ.นิกรบำรุง ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-420-891

ห้างทองไทยเจริญ 5

โชว์รูมห้างสหไทยพลาซ่าทุ่งสง ชั้น1

ที่ตั้ง : 389 หมู่2 ต.ชะมาย
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-411-755
075-421-299